Všeobecné obchodné podmienky

Zmluvné podmienky spoločnosti Altamira Softworks, s. r. o.

Vitajte na stránkach www.slimedc.com, stránke spoločnosti Altamira Softworks, s. r. o. („Altamira Softworks, s. r. o.„) (táto „Webová stránka“). Ak budete ďalej pokračovať v prezeraní a používaní tejto Webovej stránky, súhlasíte s dodržiavaním nasledujúcich podmienok používania („Zmluvné podmienky“), ktoré spolu s pravidlami ochrany osobných údajov spoločnosti Altamira Softworks, s. r. o. upravujú vzťah medzi vami a spoločnosťou Altamira Softworks, s. r. o. vo vzťahu k tejto Webovej stránke alebo v súvislosti s jej používaním. Vaše používanie tejto Webovej stránky a akýkoľvek spor vyplývajúci z takéhoto používania podlieha zákonom Slovenskej republiky.

Pojem „Altamira Softworks, s. r. o.“ alebo „nám, nás, nami“ alebo „my“ alebo „náš“ sa vzťahuje na spoločnosť Altamira Softworks, s. r. o., majiteľa tejto Webovej stránky, ktorej sídlo je na adrese Jaskový rad 187, 831 01 Bratislava. Pojem „vy“ sa vzťahuje na používateľa tejto Webovej stránky alebo osobu, ktorá si prezerá túto Webovú stránku, alebo na ktoréhokoľvek člena, ktorý sa zaregistroval alebo sa zapísal ako člen k spoločnosti Altamira Softworks, s. r. o.

Nasledujú príslušné zmluvné podmienky:


I. Služby poskytované prostredníctvom platformy SlimEDC

Spoločnosť Altamira Softworks, s. r. o. ponúka jednotlivcom možnosť prístupu na túto Webovú stránku bezplatne.
Spoločnosť Altamira Softworks, s. r. o. ponúka registrovaným alebo pozvaným jednotlivcom („Členom“) príležitosť získať prístup k chráneným informáciám a zúčastňovať sa na rôznych projektoch súvisiacich s medicínskymi projektmi prieskumu trhu („Prieskumy“), klinického výskumu, marketingovému výskum a neintervenčného výskumu. Klienti nás poverujú zhromažďovať výskumné údaje v ich mene (obaja ďalej ako „Zmocnenec“).


II. Povinnosti Člena

Registráciou ako Člen sa každý Člen zaväzuje neposkytnúť nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje a najmä súhlasí s tým, že sa nebude registrovať s falošnou totožnosťou. Ak poskytnete akékoľvek informácie, ktoré sú nepravdivé, nepresné, nie sú aktuálne alebo neúplné, spoločnosť Altamira Softworks, s. r. o. má právo ukončiť vaše členstvo a môže odmietnuť akýkoľvek súčasný alebo budúci prístup k tejto Webovej stránke alebo jej využívaniu, vrátane okamžitej straty akýchkoľvek kumulovaných odmien alebo honorárov, ak nejaké existujú.
Aby ste mali prístup k členskej časti tejto Webovej stránky, budete si musieť vytvoriť používateľské meno a heslo. Ste zodpovedný za dôvernosť a bezpečnosť vášho používateľského mena a hesla. Súhlasíte s okamžitým informovaním spoločnosti Altamira Softworks, s. r. o. v prípade akéhokoľvek neoprávneného používania vášho používateľského mena alebo hesla.
Registráciou ako Člen tejto Webovej stránky súhlasíte s tým, že spoločnosť Altamira Softworks, s. r. o. môže overiť vaše registračné údaje. Spoločnosť Altamira Softworks, s. r. o. použije výsledky takéhoto overenia iba na účely presnosti a úplnosti poskytnutých informácií. Tieto výsledky nesprístupníme žiadnej tretej strane, pokiaľ to zákon nevynucuje, ak máme dôvod domnievať sa, že sa Člen podieľal na podvode v súvislosti s jeho registráciou na Webovej stránke. Ak zistíme, že sa Člen podieľal na podvodoch počas účasti na prieskumoch, vyhradzujeme si právo informovať o podvode príslušné právné orgánom.
Registrovaním sa ako Člen potvrdzuje každý Člen, že neporušuje žiadne zamestnanecké predpisy svojho zamestnávateľa.

Súhlasíte s nasledujúcimi skutočnosťami:

  • Nebudete podporovať ani neumožníte iným neregistrovaným osobám účasť na prieskume alebo prieskumoch, kde používate váš prístup. Bude sa to považovať za falšovanie a spoločnosť Altamira Softworks, s. r. o. má právo ukončiť vaše členstvo a môže odmietnuť akýkoľvek súčasný alebo budúci prístup k tejto Webovej stránke alebo jej využívaniu, vrátane okamžitej straty akýchkoľvek kumulovaných odmien alebo honorárov, ak nejaké existujú.
  • Nebudete používať stroje, algoritmy alebo iné automatické funkcie na generovanie obsahu alebo prístupu k Webovej stránke.
  • Nebudete vytvárať prístupy k Webovej stránke, v ktorých sa od osoby alebo skupiny ľudí požaduje, aby si prečítali materiál (reťazové listy, e-maily atď.), ktorých hlavným účelom je vytváranie zisku.
  • Nepodniknete žiadne kroky na manipuláciu s výsledkami akéhokoľvek prieskumu na tejto Webovej stránke alebo v súvislosti s ňou.
  • Nebudete používať žiadne opatrenia na zasahovanie do tejto Webovej stránky alebo akýchkoľvek iných Členov, ktorí používajú túto Webovú stránku a/alebo prístup k nej.
  • Nebudete rámcovať časti tejto Webovej stránky na inej webovej stránke; nezmeníte vzhľad tejto Webovej stránky; a nebudete vytvárať odkazy z akejkoľvek inej webovej stránky na ľubovoľnú stránku na tejto Webovej stránke bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu spoločnosti Altamira Softworks, s. r. o..

III. Zodpovednosť za obsah

Spoločnosť Altamira Softworks, s. r. o. výslovne odmieta akúkoľvek povinnosť, záväzok a zodpovednosť za akýkoľvek obsah alebo iný materiál uverejnený na tejto Webovej stránke ktorýmkoľvek Členom (Členmi). Potvrdzujete a súhlasíte s tým, že ste výhradne zaviazaný a zodpovedný za akýkoľvek obsah alebo iný materiál alebo informácie, ktoré ste sám poslali, uverejnili, zadali, odoslali, načítali a/alebo sprístupnili.
Informácie obsiahnuté na tejto Webovej stránke sú určené iba na všeobecné informačné účely. Spoločnosť Altamira Softworks, s. r. o. vynaložila všetko primerané úsilie, aby zabezpečila, že informácie na tejto Webovej stránke sú v čase ich zahrnutia správne; môžu sa však vyskytnúť nepresnosti a príležitostné chyby, za ktoré sa spoločnosť Altamira Softworks, s. r. o. ospravedlňuje.
Potvrdzujete a súhlasíte s tým, že máte ako Člen prísne zakázané posielať alebo prenášať akýkoľvek ohrozujúci, urážlivý, hanlivý, nemravný, ohováračský alebo poburujúci obsah, materiál alebo informácie, alebo akýkoľvek iný obsah, materiál alebo informácie, ktoré by mohli porušovať platné zákony.
Potvrdzujete a súhlasíte s tým, že ste výhradne zodpovedný a zaviazaný za za správnosť akéhokoľvek obsahu a/alebo informácií, ktoré ste sám poslali, uverejnili, zadali, odoslali, načítali a/alebo sprístupnili. Uverejnenie položiek od Členov neznamená, že spoločnosť Altamira Softworks, s. r. o. súhlasí s akýmkoľvek názorom a že je zodpovedná a zaviazaná za akékoľvek názory alebo poučenia, ktoré ste uverejnili, zadali, odoslali, načítali a/alebo sprístupnili vy sám.
Týmto nechávate spoločnosť Altamira Softworks, s. r. o., aby sa vzdala, oslobodila a plnila akékoľvek nároky na náhradu škody, požiadavky, záväzky, straty a/alebo náklady a výdavky, vrátane a bez obmedzenia, primeraného poplatku za právne zastúpenie a súdnych nákladov vyplývajúcich, súvisiacich a/alebo vzniknutých v súvislosti s akýmkoľvek obsahom, materiálom a/alebo informáciami poslanými, zverejnenými, zadanými, odoslanými, načítanými a/alebo verejne sprístupnenými vami. V prípade takýchto nárokov súhlasíte so záväzkami, stratami, odmenami, rozhodnutiami a/alebo nákladmi a/alebo výdavkami, vrátane a bez obmedzenia, primeraného poplatku za právne zastúpenie a/alebo súdnych nákladov vzniknutých spoločnosti Altamira Softworks, s. r. o. pri oponovaní proti takýmto nárokom.
Čas od času môže táto Webová stránka môže zahŕňať alebo obsahovať (i) odkazy na iné webové stránky vedené a/alebo prevádzkované tretími stranami a/alebo (ii) informácie o produktoch alebo službách ponúkaných tretími stranami. Spoločnosť Altamira Softworks, s. r. o. týmto odmieta akýkoľvek záväzok a/alebo zodpovednosť za akýkoľvek obsah alebo produkty alebo služby uvedené na týchto prepojených webových stránkach v maximálnej možnej miere povolenej podľa platných právnych predpisov.
Spoločnosť Altamira Softworks, s. r. o. si vyhradzuje absolútne právo na úpravu alebo vymazanie akéhokoľvek obsahu a alebo informácií poslaných, uverejnených, zadaných, odoslaných, načítaných a/alebo ktorýmkoľvek Členom na tejto Webovej stránke.

IV. Účasť na prieskumoch

Členom, ktorí sa zaregistrovali na účasť v prieskumoch, môžu byť poslané e-mailové pozvánky na  prieskumy.
Vaša účasť na Prieskume (Prieskumoch) je úplne dobrovoľná.
Potvrdzujete a súhlasíte s tým, že nemáte žiadne zákonný nárok, aby vás spoločnosť Altamira Softworks, s. r. o. pozvala na účasť na Prieskumoch. Ďalej potvrdzujete a súhlasíte s tým, že ak spoločnosť Altamira Softworks, s. r. o. nevydá pozvanie na účasť na Prieskume alebo Prieskumoch nebude to znamenať žiadny dôvod na konanie proti spoločnosti Altamira Softworks, s. r. o..
Potvrdzujete a súhlasíte s tým, že vyplníte a dokončíte všetky Prieskumy, ktorých sa rozhodnete zúčasniť, presne a že nebudete uvádzať žiadne nepravdivé alebo nevhodné odpovede. V prípade, že nesplníte vyššie uvedené kritériá, spoločnosť Altamira Softworks, s. r. o. môže podľa vlastného uváženia zrušiť vaše členstvo bez predchádzajúceho upozornenia.
Podľa miestnych predpisov majú Členovia povinnosť hlásiť všetky nežiaduce účinky miestnym orgánom vo svojej krajine. Všetky nežiaduce účinky uvedené Členom („Nahlasovateľom“) v danom Prieskume oznámi spoločnosť Altamira Softworks, s. r. o. Zmocnencovi tohto Prieskumu. V týchto prípadoch môže spoločnosť Altamira Softworks, s. r. o. kontaktovať Nahlasovateľa s cieľom získať súhlas so zverejnením osobne identifikovateľných informácií Nahlasovateľa pre Zmocnenca tohto Prieskumu na účely následnej komunikácie týkajúcej sa uvedených nežiaducich účinkov. Nahlasovatelia si ponechávajú právo odmietnuť takýto súhlas; od spoločnosti Altamira Softworks, s. r. o. sa však bude naďalej vyžadovať, aby nahlásila nežiaduce účinky Zmocnencovi tohto Prieskumu bez toho, aby bola uvedená totožnosť Nahlasovateľa.
Zrušenie účasti je kedykoľvek možné. Okrem toho sa zrušenie automaticky uskutoční po ukončení vášho členstva.
Môžete sa odhlásiť z ďalšej emailovej komunikácie alebo účasti kedykoľvek podľa postupov pre zrušenie prihlásenia, ktoré sú popísané v akejkoľvek komunikácii a/alebo na tejto Webovej stránke, tak, že nás kontaktujete prostredníctvom strany, od ktorej ste dostali pozvanie, alebo prostredníctvom emailu hello@slimedc.com.
Nedodržanie postupov, ktoré sme uviedli, by mohlo oddialiť odstránenie vašich osobných údajov. Vašu žiadosť ihneď spracujeme, môže však uplynúť určitá doba od času, kedy dostaneme vašu žiadosť, do času, kedy sme schopní odstrániť vaše osobné údaje zo všetkých plánovaných komunikácií a zoznamov. Preto môžete dostať e-maily aj po požiadaní o odstránenie z našich zoznamov predtým, ako sa žiadosť úplne spracuje. budeme však vyvíjať všetko úsilie na to, aby sme konali okamžite.

V. Kompenzácia alebo refundácia za účasť na prieskumoch

V súvislosti s ponukou na účasť na prieskumoch alebo iných aktivitách marketingového výskumu spoločnosti Altamira Softworks, s. r. o. môže spoločnosť Altamira Softworks, s. r. o. ponúknuť motiváciu alebo honoráre („Kompenzácia“) ako prejav uznania pre takéhoto účastníka. V súvislosti s ponukou na účasť na klinickom výskume, marketingovom výskume a neintervenčných výskumných aktivitách spoločnosti Altamira Softworks, s. r. o. môže spoločnosť Altamira Softworks, s. r. o. ponúknuť „refundáciu“ za čas a úsilie, ktoré vynaložíte na týchto účastníkov. Všetky kompenzácie a refundácie sa poskytujú podľa vlastného uváženia spoločnosti Altamira Softworks, s. r. o. a spoločnosť Altamira Softworks, s. r. o. si vyhradzuje právo ukončiť svoj motivačný program; ukončiť, upraviť alebo zmeniť akékoľvek podmienky súvisiace s jeho motivačným programom; a/alebo upraviť, zmeniť alebo odstrániť akékoľvek kompenzácie alebo refundácie, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii alebo sa ponúkajú, s tým, že sa vám oznámia alebo neoznámia. Okrem podmienok stanovených v tejto časti sa na ponuku kompenzácie alebo refundácie vzťahujú ktorékoľvek dodatočné podmienky uvedené v príslušnej pozvánke na prieskum.
Všetky kompenzácie a refundácie, ktoré vám boli ponúknuté, sa poskytujú v súlade so zmluvnými podmienkami, vrátane a bez obmedzenia požiadavky, aby ste úplne a pravdivo vyplnili akékoľvek prieskumy alebo prieskumy. Druh a výška kompenzácie alebo refundácie budú uvedené v e-mailovej pozvánke do prieskumu. Vyplatenie kompenzácie sa deje na základe mandátnej zmluvy, ktorú máte možnosť ako člen elektronicky podpísať vo Vašom konte po prihláseni do platformy a po splnení podmienok prieskumu.
Prieskumy môžu obsahovať otázky týkajúce sa filtrovania, aby sa zistilo, či účastník patrí k cieľovej skupine pre daný prieskum. Prieskum sa automaticky ukončí, ak sa po odpovedi na tieto otázky vo filtri zistí, že účastník nepatrí do požadovanej alebo špecifikovanej cieľovej skupiny. Podobne môže byť prieskum ukončený, ak sa dosiahne kvóta pre konkrétnu cieľovú skupinu. V každom z týchto scenárov nebude mať účastník nárok na kompenzáciu alebo refundáciu.
Je potrebné, aby Člen 100 % naplnil definované podmienky prieskumu, aby mal nárok na kompenzáciu alebo refundáciu.
Podľa platných zákonov vašej krajiny trvalého pobytu, štátnej príslušnosti a/alebo občianstva môžete byť povinný platiť dane z kompenzácie alebo refundácie, ktoré dostanete v súvislosti s dokončením Prieskumov. Potvrdzujete a súhlasíte s tým, že (i) spoločnosť Altamira Softworks, s. r. o. nezamlčí žiadne peňažné prostriedky alebo dane založené na kompenzácii alebo refundácii, ktoré sú vám splatné (okrem prípadov, keď to zákon vyžaduje); a (ii) ste výlučne a výhradne zodpovedný za platby všetkých príslušných daní a dodržiavanie všetkých platných daňových zákonov.

VI. Dôvernosť

Potvrdzujete a súhlasíte s tým, že ako Člen sa môžete dostať do kontaktu s dôvernými informáciami a ochrannými známkami spoločnosti Altamira Softworks, s. r. o. a/alebo jej Zmocnenca. Všetky informácie, ktoré máte k dispozícii prostredníctvom vášho členstva, súvisiace s vašou účasťou na akomkoľvek Prieskume alebo Prieskumoch, vrátane, ale nie výlučne, odpovedí alebo informácií, ktoré ste poskytli v súvislosti s týmito Prieskumami, alebo počtu týchto štúdií, ktorých ste sa zúčastnili, dokonca aj existencie a predmetu Prieskumov, sa považujú za dôverné vlastnícke informácie patriace spoločnosti Altamira Softworks, s. r. o. a jej Zmocnencom. Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať prísnu dôvernosť a nezverejníte žiadnym iným stranám žiadne dôverné a/alebo vlastnícke informácie zistené alebo získané v súvislosti s akýmkoľvek prieskumom, projektom, dotazníkom alebo iným prieskumom trhu, klinickým výskumom a neintervenčnou výskumnou činnosťou súvisiacou s touto Webovou stránkou, spoločnosťou Altamira Softworks, s. r. o. a/alebo ktorýmkoľvek jej Zmocnencom.
Potvrdzujete a súhlasíte s tým, že akékoľvek dôverné a/alebo vlastnícke informácie, ktoré vám boli odhalené alebo ktoré ste zistili v súvislosti s akýmkoľvek predplatným, prieskumom, projektom, dotazníkom a/alebo akoukoľvek inou výskumnou činnosťou, zostanú jediným a výlučným vlastníctvom vlastníka tieto informácie a vám nebudú udelené a nebudete mať žiadne právo, nárok a/alebo záujem o a/alebo v súvislosti s dôvernými a/alebo vlastníckymi informáciami a takéto právo, nárok alebo záujem sa nesmú odvodiť alebo naznačovať.

VII. Ochrana osobných údajov, e-mailové reklamy

Ochrana osobných údajov je pre spoločnosť Altamira Softworks, s. r. o. mimoriadne dôležitá. Ďalšie informácie nájdete v časti Ochrana osobných údajov na tejto Webovej stránke.

S cieľom pomôcť svojim Zmocnencom pri navrhovaní ich Prieskumov alebo pri výbere Členov pre účasť môže spoločnosť Altamira Softworks, s. r. o. zverejniť pre týchto Zmocnencov určité údaje poskytnuté jednotlivými Členmi. Profilové údaje zahŕňajú, ale nie výlučne len položky, ako sú pohlavie, vek, titul, zdravotnícka škola, oblasť špecializácie, rok vydania osvedčenia, dĺžka praxe a PSČ, roky v praxi a postup praxe. Tento zoznam je ilustratívny, nie je vyčerpávajúci a aktuálne prvky zahrnuté do profilových údajov sa môžu v priebehu času meniť. Spoločnosť Altamira Softworks, s. r. o. však bez vášho súhlasu nezverejní žiadnej tretej strane, vrátane Zmocnenca, osobné údaje (meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu), ktoré nám poskytnete. Viac informácií o používaní vašich osobných údajov spoločnosťou Altamira Softworks, s. r. o. nájdete v v časti Pravidlá ochrany osobných údajov v spoločnosti Altamira Softworks, s. r. o..


VIII. Duševné vlastníctvo

Obsah Webovej stránky nachádzajúci sa na tejto Webovej stránke alebo v rámci tejto Webovej stránky, v časti pre Členov a v súvisiacich prieskumoch, vrátane textu, grafiky, zvuku, videí, fotografií, prieskumov, log a/alebo akýchkoľvek iných materiálov, sú duševným vlastníctvom spoločnosti Altamira Softworks, s. r. o., Zmocnencov a/alebo ich príslušných poskytovateľov licencií, obchodných partnerov a pridružených spoločností, vrátane všetkých obchodných značiek, značiek služieb, autorských práv, patentov a obchodných tajomstiev v nich obsiahnutých.
Nesmiete upravovať, kopírovať, reprodukovať, vytvárať odvodené diela, publikovať, zobrazovať, načítavať, posielať, prenášať alebo distribuovať akýmkoľvek spôsobom obsah, materiály a informácie sprístupnené na tejto Webovej stránke bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu spoločnosti Altamira Softworks, s. r. o..
Súhlasíte s tým, že nebudete preberať, opätovne konfigurovať alebo používať technológiu alebo softvér spoločnosti Altamira Softworks, s. r. o. ináč ako s cieľom získať prístup k obsahu určenému pre vás a/alebo pre vašu účasť na jej Prieskumoch. Súhlasíte tiež s tým, že v priebehu vášho prístupu alebo účasti nebudete preberať, tlačiť kópie alebo reprodukovať žiadnu obrazovku alebo informácie, ktoré vám boli zobrazené, pokiaľ ste o to výslovne nepožiadali v rámci vašej účasti na konkrétnej štúdii.
Spoločnosť Altamira Softworks, s. r. o. sa bude snažiť o zákonnú opravu, obmedzenie, zákaz a potrestanie za akéhokoľvek a všetky porušenia predchádzajúcich pravidiel.


IX. Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že odškodníte, ochránite a nepoškodíte spoločnosť Altamira Softworks, s. r. o., jej riaditeľov, úradníkov, zamestnancov a/alebo zástupcov pred a voči akýmkoľvek nárokom, požiadavkám, záväzkom, škodám, stratám a nákladom a/alebo výdavkom tretích strán vrátane, ale nie výlučne, právnych poplatkov a súdnych trov vyplývajúcich, vzniknutých alebo súvisiacich s priamym alebo nepriamym nedodržiavaním alebo iným porušením zmluvných podmienok a/alebo platných právnych predpisov z vašej strany.


X. Obmedzenia zodpovednosti

V žiadnom prípade nebude spoločnosť Altamira Softworks, s. r. o. zodpovedná za akúkoľvek nepriamu, náhodnú, mimoriadnu, následnú alebo represívnu stratu alebo škodu alebo za stratu príjmu, stratu zisku a/alebo stratu dobrého mena, ktoré utrpel ktorýkoľvek Člen alebo Členovia tejto Webovej stránky, alebo iní v súvislosti s používaním tejto Webovej stránky, alebo ako výsledok plnenia alebo neplnenia za týchto zmluvných podmienok zo strany spoločnosti Altamira Softworks, s. r. o., bez ohľadu na to, či bola alebo nebola možnosť takýchto škôd odhalená spoločnosťou Altamira Softworks, s. r. o. alebo mohla byť odôvodnene predpokladaná spoločnosťou Altamira Softworks, s. r. o..
Spoločnosť Altamira Softworks, s. r. o. nie je ani zodpovedná za to, že sa ktorýkoľvek Člen týmto vzdáva akýchkoľvek nárokov, úkonov alebo nápravných opatrení za akékoľvek škody, či už priame alebo nepriame, náhodné, zvláštne alebo následné, alebo straty vyplývajúce z účasti na akomkoľvek Prieskume ponúkanom Členom, alebo v súvislosti so spoľahlivosťou alebo používaním informácií, produktov, služieb alebo tovaru uvedených na tejto Webovej stránke alebo poskytovaných prostredníctvom tejto Webovej stránky; s výnimkou prípadov, keď je zodpovednosť podmienená príslušným právom.

XI. Zrieknutie sa práv

Táto Webová stránka, vrátane všetkého obsahu alebo služieb sprístupnených alebo prístupných prostredníctvom tejto Webovej stránky, je poskytovaná „tak, ako je“. V plnom rozsahu povolenom zákonom spoločnosť Altamira Softworks, s. r. o. neposkytuje žiadne informácie alebo záruky akéhokoľvek druhu týkajúce sa obsahu tejto Webovej stránky. Ďalej spoločnosť Altamira Softworks, s. r. o. odmieta akékoľvek vyjadrené alebo predpokladané záruky, vrátane, ale nie výlučne, neporušovania, predajnosti názvu alebo vhodnosti na určitý účel. Spoločnosť Altamira Softworks, s. r. o. nezaručuje, že funkcie obsiahnuté v tejto Webovej lokalite alebo v nejakom materiáli alebo obsahu v nej obsiahnuté budú neprerušované alebo bezchybné, že chyby budú opravené alebo že táto Webová stránka alebo server, ktorý ju sprístupňuje, budú opravené, alebo že táto Webová stránka alebo server, ktorý ju sprístupňuje, je bez vírusov alebo iných škodlivých zložiek.


XII. Komunikácia

Akákoľvek komunikácia alebo materiál, ktorý odošlete spoločnosti Altamira Softworks, s. r. o. elektronickou poštou alebo iným spôsobom, vrátane údajov, otázok, pripomienok, odpovedí v paneli, návrhov a podobne, sa považujú a budú považované za nedôverné a nevlastnícke, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. S výnimkou rozsahu, na ktorý sa výslovne vzťahujú pravidlá ochrany osobných údajov, môže spoločnosť Altamira Softworks, s. r. o. alebo jej pridružené spoločnosti používať čokoľvek, čo prenášate alebo odosielate, na akýkoľvek účel, vrátane, ale nie výlučne, reprodukcie, zverejňovania, prenosu, uverejňovania, vysielania a posielania. Okrem toho spoločnosť Altamira Softworks, s. r. o. môže voľne využívať akékoľvek nápady, koncepty, know-how alebo techniky obsiahnuté v akejkoľvek komunikácii, ktorú pošlete na túto Webovú stránku alebo spoločnosti Altamira Softworks, s. r. o. bez kompenzácie a za akýmkoľvek účelom, vrátane, ale nie výlučne, vývoja, výroby a marketingu produktov a služieb pomocou týchto informácií.


XIII. Zrušenie

Bez obmedzenia akýchkoľvek iných nápravných opatrení, ktoré má spoločnosť Altamira Softworks, s. r. o. k dispozícii, spoločnosť Altamira Softworks, s. r. o. môže, bez predchádzajúceho upozornenia, pozastaviť, zrušiť alebo ukončiť prístup a/alebo účet v prípade, že daný Člen nedodržiava alebo inak porušuje tieto zmluvné podmienky.


XIV. Zmeny vo všeobecných zmluvných podmienkach

Všetky informácie uverejnené na tejto Webovej stránke sa môžu zmeniť bez upozornenia. Okrem toho tieto zmluvné podmienky môžu byť kedykoľvek zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Altamira Softworks, s. r. o. vykoná takéto zmeny tak, že ich uverejní na tejto Webovej stránke a upovedomí o zmene Členov prostredníctvom emailovej notifikácie. Zároveň však spoločnosť doporučuje túto Webovú stránku pravidelne kontrolovať. Váš nepretržitý prístup na túto Webovú stránku a neukončenie Členstva po takýchto zmenách jednoznačne preukazuje, že ste prijali tieto zmeny.


XV. Právna príslušnosť a adresa pre doručovanie

Vaše používanie tejto Webovej stránky a akýkoľvek spor vyplývajúci z takéhoto používania tejto Webovej stránky podlieha zákonom Slovenskej republiky.


XVI. Všeobecné

Nadpisy slúžia len na referenčné účely a v žiadnom prípade nedefinujú, neobmedzujú, nevyjadrujú ani nepopisujú rozsah takejto časti. Naša nečinnosť voči nedodržiavaniu podmienok z vašej strany alebo zo strany iných nás nezbavuje nášho práva konať s ohľadom na následné alebo podobné nedodržiavanie podmienok. Tento dokument uvádza celú dohodu medzi spoločnosťou Altamira Softworks, s. r. o. a vami, pokiaľ ide o predmet obsiahnutý v tomto dokumente. Spoločnosť Altamira Softworks, s. r. o. si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zlepšiť, upraviť, pozmeniť, pozastaviť alebo natrvalo zrušiť všetky alebo niektoré časti tejto Webovej stránky a obmedziť alebo zakázať prístup k nej.


XVII. Doložka o oddeliteľnosti

V prípade, že jedno alebo viaceré ustanovenia týchto zmluvných podmienok sa považujú za úplne alebo čiastočne neplatné, považuje sa to za oddelené od týchto zmluvných podmienok a zostávajúce ustanovenia zostávajú v plnej platnosti a účinnosti. Akékoľvek ustanovenie, ktoré je neplatné, sa nahradí ustanovením, ktoré je čo možno najpodobnejšie a najlepšie zodpovedá zamýšľanému účelu neplatného ustanovenia.


XVIII. Otázky

Ak máte otázky týkajúce sa týchto zmluvných podmienok, kontaktujte nás na e-mailovej adrese hello@slimedc.com alebo poštou na adrese Altamira Softworks, s. r. o., Jaskový rad 187, 831 01 Bratislava, Slovenská republika.